Những thói hư tật xấu của người Việt/228

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Chỉ suy nghĩ bằng khuôn sáo

(Đặng Thai Mai, Địa vị văn hóa Trung quốc trong học thuật nước ta sau này, Thanh Nghị, 1945)

Trong phạm vi học thuật, các nhà nho nước ta chưa hề gây dựng được những tác phẩm vĩ đại, hoặc góp được công phu độc đáo vào trong tư tưởng thế giới.

Vì rằng chỉ suy nghĩ bằng khuôn sáo tư tưởng văn chương nước ngoài thì làm thế nào mà sáng tác được cho văn học quốc gia.

Các cụ già cụ non vẫn tán dương Khổng học, Hán học và Nho giáo, mà không biết gì là Nho là Khổng là Hán cả. Một nhà nho nước ta đã phê bình “những người vì từ chương mà nổi tiếng thì gọi là danh nho, nhưng tìm cho được người hiểu biết cái thực học nho giáo thì không có”.

Đây không phải là lỗi của họ, nhưng đấy vẫn là một sự thực.


← Mục lục

Liên kết đến đây