Những thói hư tật xấu của người Việt/40

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mê tín gây nhiều lãng phí

(Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, năm 1915)

Lễ kỳ[1] an chủ ý là trừ khử ma quỷ cho dân xã bình an. Ta lại tin theo Phật thuyết, bày ra vàng mã, nào mũ Ngọc Hoàng, nào tượng Minh Vương, nào âm quan quỷ tốt, chiến khí binh tiền được việc cũng cam, nhưng nào có được việc gì đâu, rút lại chỉ tại ta tin nhảm.

Chú thích[sửa]

  1. Kỳ đây là cầu

← Mục lục

Liên kết đến đây