Những thói hư tật xấu của người Việt/43

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tinh hoa trở thành phù phiếm

(Lương Đức Thiệp, Xã hộí Việt Nam, năm 1944)

Lệ trường quy rắc rối và hà khắc. Một nét phẩy bỏ sót, một chữ tên húy lở phạm phải một vết mực làm tì ố quyển thi, một lời bình luận trái với tư tưởng Tống nho[1], hoặc một ý kiến mạnh dạn cũng đủ làm cho kẻ ứng thí[2] nếu không bị đánh hỏng cũng bị khép vào một tội vu vơ. Sáng kiến của mỗi cá nhân bị dập tắt, tư tưởng của cá nhân bị đàn áp. Cả các phần tinh hoa của dân chúng Việt Nam chỉ còn một lối duy nhất để tiết ra: văn chương phù phiếm.

Chú thích[sửa]

  1. Bộ phận bảo thủ công nhắc nhất trong đạo Nho
  2. Dự thi

← Mục lục

Liên kết đến đây