Những thói hư tật xấu của người Việt/5

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nhìn đâu cũng thấy chuyện đáng chê cười

(Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Sự xấu hổ, Hữu thanh, năm 1921)

Trong một họ tôn trưởng thời lèm nhèm, con em thời vô lại, trai ăn trộm đánh bạc, gái làm biếng chửa hoang, nhà thờ tổ có kẻ rỡ ngói bán, ngày giỗ tổ uống rượu để rức nhau[1], nhà bác cưới con gái nhà chú không được tiền thời sinh sự để trở hôn, người này chết vợ con người kia có sự bất bình thời sinh.sự để ngăn cản việc tống táng... ấy là những sự xấu hổ của một dòng họ.

Trong một làng đàn anh chỉ ăn bẫm, đàn em chỉ kiện nhau, đình điếm tồi tàn, đường bến rác uế, tiếng chửi mất mạ ở ngoài đồng, tiếng chửi mất gà ở trong xóm, nhà nào có tang ma thời quan viên hạch sách sự ăn uống, nhà nào có thất hỏa[2] thời hàng xóm láng giềng đến hôi đồ... ấy là những sự xấu hổ của một làng...

Chú thích[sửa]

  1. Nhiếc móc nhau
  2. Bị cháy

← Mục lục

Liên kết đến đây