Những thói hư tật xấu của người Việt/51

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tầm thường hóa những giáo lý sâu xa

(Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, năm 1915)

Phật giáo là một tôn giáo riêng, cũng có lý tưởng. Mà lời thiện ác báo ứng cũng đủ khuyên răn người. Nhưng hiềm ta không cứu[1] đến nguyên lý mà chỉ tin những lời trần hủ[2], sùng tín cái vỏ xác ngoài cón cái lý cao xa của người ta, không mấy người nghĩ đến. Đã không ích gì, mà làm hại của cải cũng chỉ bởi lòng tin sai vậy.

Chú thích[sửa]

  1. Xét đoán, tra hỏi
  2. Cũ kỹ, không hợp thời

← Mục lục

Liên kết đến đây