Những thói hư tật xấu của người Việt/88

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Vốn mỏng lại thiếu tận tâm

(Lương Dũ Thúc, Nông cổ mín đàm, năm 1901)

Hễ mỗi khi người khách[1] ở nội xứ mình mà họ lập điều chi, thứ nhất là xài tiền nhiều, thứ hai là kiệt lực tận tâm. Xem ra thì nước mình không sức mà làm đặng[2], dầu có sức về việc tiền bạc[3] thì thiếu tay làm, bởi vậy làm không đặng. Sao mà người ta làm điều chi đặng hết, còn người mình mỗi điều nào đều là khó hết? Ví như hiểu là tại mình không tận tâm, tránh khó mà tìm dễ, thì xin một điều hãy trách và hờn lấy mình, sao mà đãi đọa[4] lắm vậy?

Chú thích[sửa]

  1. Chỉ các Hoa kiều
  2. Được
  3. Có đủ vốn
  4. Biếng nhác

← Mục lục

Liên kết đến đây