Phương pháp nghiên cứu ex vivo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ex vivo có nghĩa là bên ngoài cơ thể sống. Trong khoa học, ex vivo dùng để chỉ các thí nghiệm hoặc các phép đo dùng trên hay trong các mô tách từ cơ thể và giữ trong điều kiện nhân tạo. Các thí nghiệm ex vivo hay gặp nhất trong các phòng nghiên cứu là nuôi cấy mô, nuôi cấy tế bào sống (thường trong điều kiện tiệt trùng). Nếu thời gian giữ tế bào hoặc trong điều kiện này vượt quá 24 giờ thì được coi là thí nghiệm in vitro. Thí nghiệm ex-vivo cho phép người nghiên cứu tìm hiểu yếu tố khó theo dõi và đánh giá nếu tiến hành thí nghiệm in vivo. Thí nghiệm ex vivo thường được tiến hành in vitro (tiến hành trong ống nghiệm). Tuy vậy hai thuật ngữ này lại không đồng nghĩa với nhau. <veterinary>

Liên kết đến đây