Plasma membrane

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

plasma membrane (n): màng sinh chất

Liên kết đến đây