Polarity

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sự phân cực nhìn chung là một hình thức liên kết vật lý. Thuật ngữ này thường được dùng để diễn tả cực âm và dương của pinnam châm.

Trong tế bào sinh học, hiệu ứng phân cực liên quan đến các tế bào không có các điểm đối xứng trong cấu trúc không gian của nó. Đó là một phần hiển nhiên của tế bào được hình thành trong các lớp đơn bào mà phân chia các cơ quan hoặc các subcompartment trong cơ thể.

Liên kết đến đây