Portal:DaoUyen.Com

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
FL.gif

Đạo Uyển

Trang Phật học Việt ngữ - Vietnamese Page of Buddhism

Trang đang được thiết kế lại, xin quý Đạo hữu thông cảm.

Dự án

Tiểu luận

 1. Ăn thịt và thiên nhiên, tiểu luận của Schmithausen, Anh-Việt (Đỗ Quốc Bảo)
 2. Vô ngã, Tính không và luân lí vị tha trong Nhập bồ-đề hành kinh, tiểu luận của Schmithausen, Đức-Việt (Đỗ Quốc Bảo)

Phạn điển

 1. Truyện con cọp đói (१ व्याघ्रीजातकम्) của Āryaśūra (Thánh Dũng), Phạn-Việt-Đức (Ấn Độ học, Phật học, Phạn văn, Thi ca Phật giáo)
 2. Truyện vua Śibi (२ शिबिजातकम्) của Āryaśūra (Thánh Dũng), Phạn-Việt-Đức (Ấn Độ học, Phật học, Phạn văn, Thi ca Phật giáo)
 3. Truyện con thỏ (शशजातकम्) của Haribhaṭṭa, Phạn-Việt-Đức (Ấn Độ học, Phật học, Phạn văn, Thi ca Phật giáo)
 4. Kim cương bát-nhã ba-la-mật-đa kinh (वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता), Phạn-Việt-Đức
 5. Bi hoa kinh (करुणपुण्डरीक), Phạn-Việt-Đức
 6. Đạo can kinh (शालिस्तम्भसूत्र), Phạn-Việt-Đức

Tác phẩm tiêu chuẩn

 1. Triết học Phật giáo, Erich Frauwallner, Đức-Việt (Đỗ Quốc Bảo & Bùi Khởi Giang)
 2. Lịch sử Triết học Ấn Độ, Erich Frauwallner, Đức-Việt (Đỗ Quốc Bảo & Bùi Khởi Giang): Dẫn nhập tư tưởng Ấn Độ, Lời nói đầu của tác giả, Dẫn nhập, Triết học cổ Ấn Độ, Thời sơ kì, Triết học Veda, Triết học trường sử thi - Yoga, Phật-đà và Kì-na, Thời kì của các hệ thống...;.
 3. Bích Nham lục, 12 công án Thiền
 4. Đạt-lại Lạt-ma tại Harvard

Từ điển

 1. Từ điển Phật học
 2. Từ điển Thiền tông (2.Ed.), Thông Thiền & Hân Mẫn

Ngôn ngữ

 1. Giáo trình Tạng văn I, Michael Hahn, 7. Ed..
 2. Giáo trình Phạn văn I.