Prosthetic group

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có thể là chất hữu cơ (như Vitamin) hoặc vô cơ (như kim loại), gắn với protein thường giữ vai trò quan trọng trong chức năng của protein ví dụ như enzyme (nên nó còn được gọi là coenzyme).