Quaternary protein structure

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

cấu trúc bậc 4 protein.

Liên kết đến đây