Quaternary structure

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Quaternary structure (n): cấu trúc bậc 4 (thường dùng trong cấu trúc protein)

Liên kết đến đây