Recombination

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

recombination (n): tái tổ hợp

Liên kết đến đây