Redox

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

redox reaction (n): phản ứng oxy hóa - khử (từ chữ reductive - oxidative reaction)

Liên kết đến đây