Redox system

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

redox system (n): hệ oxy hóa - khử

Liên kết đến đây