Reduction

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

reduction (n): sự khử

Liên kết đến đây