Refactoring trong Eclipse

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tại vị trí đang soạn thảo, nhấn phải chuột và chọn refactor hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt-Shift-T, bạn sẽ nhận được một thực đơn những thao tác refactor khả dĩ. Danh sách này tuỳ thuộc vào nơi bạn đặt con trỏ nên nó có thể không cho thấy hết những khả năng của Eclipse.


Eclipse-refactoring menu.png


← Mục lục

Liên kết đến đây