Replication

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

replication (n): sao chép

Liên kết đến đây