Replication

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

replication (n): sao chép

Liên kết đến đây