Repressor

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

repressor (n): chất ức chế

Liên kết đến đây