Rough ER

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Rough ER (n): lưới nội chất nhám (rough endoplasmic reticulum)

Liên kết đến đây