Sách:Điện từ sinh học/Hằng số vật lý

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Ý nghĩa Ký hiệu Giá trị Đơn vị
Nhiệt độ tuyệt đối T T [°C] + 273.16 (kelvin)
Số Avgrado N 6.022 × 1023 1/mol
Hằng số điện môi lý tưởng εo 8.854 C/(V·m)
Điện tích e 1.602 × 10-19 C
Hằng số Faraday F 9.648 × 104 C/mol
Hằng số khí

(đơn vị năng lượng)

R 1.987 cal/(K·mol)
8.315 J/(K·mol)
Jun J 1 kg·m2/s2
1 V·C = W·s
0.2389 cal
Độ từ thẩm lý tưởng µ µ 4π·10-7 H/m

trang trước Hằng số vật lý Trang tiếp

Liên kết đến đây