Sách:Điện từ sinh học/Kích thích điện từ của mô thần kinh

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

kích thích điện từ của mô thần kinh

Phần VI và VII tập trung vào sự chia nhỏ thứ hai của điện từ sinh học, sự kích thích và sự từ tính hóa, cũng được gọi là điện va từ sinh học. Sự thảo luận về kích thích điện cũng được chia theo những dòng giải phẫu. Phần VI quan tâm đến mô thần kinh và phần VII quan tâm đến mô tim.

Chương 21 mô tả sự kích thích điện của mô thần kinh ngoại vi, nhất là để tạo ra hoạt động của cơ. Vì thế nó được gọi là chức năng của kích thích điện. Kích thích điện của mô sinh học là một chủ đề quan trọng trong ứng dụng lâm sàng. Sự chia nhỏ của điện từ sinh học cũng lần đầu tiên trong lịch sử được áp dụng lên cơ thể người. Bởi vì sự xem xét không gian, chúng ta đã tưng loại bỏ rất nhiều ứng dụng quan trọng trong lâm sàng của kích thích điện. Vấn đề về sự kích thích điện của hệ thống thần kinh trung ương không được nêu ở đây vì theo lý thuyết, sự phân bố của dòng điện trong mô não theo sau, dựa trên thuyết thuận nghịch, sự phân chia độ nhạy của điện cực đo tương ứng. Tương tự, chủ đề quan trọng khác, như sự xử lý điện của sự đau đớn, cũng không được đề cập vì từ một quan điểm lý thuyết, họ yêu cầu ít điều mới mẻ trong khi mục tiêu sinh lý học/ lâm sàng được ghi chép lại một cách nghèo nàn.

Chương 22 bàn về nguồn gốc của kích thích từ và những ứng dụng hệ thần kinh của nó. Hiện tại ứng dụng rộng nhất của kích thích từ là kích thích của hệ thần kinh trung ương.

Năng lượng điện từ cũng có thể được ứng dụng vào mô không dễ bị kích thích. Một sô ứng dụng gồm, ví dụ, thiết bị phẫu thuật điện (điện nhiệt phẫu thuật) và thiết bị liệu pháp điện. Cuối cùng là có nhiều ứng dụng trong vật lý trị liệu. Tương tự chúng ta cũng có thể liệt kê những thiết bị liệu pháp từ . Bởi vì, những phương pháp này và những thiết bị không tạo ra lý thuyết mới nằm trong phạm vi cuốn sách này, chúng ta không đề cập đến.


Trang trước Kích thích điện từ của mô thần kinh Trang tiếp

Liên kết đến đây