Sử dụng thuốc và tự trị bệnh ở nông thôn Việt Nam

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Sử dụng thuốc và tự trị bệnh ở nông thôn Việt Nam
Drug utilisation and self-medication in rural communities in Vietnam
 Tạp chí Social Science & Medicine 2002 tháng 6; 54 (12):1875-1886
 Tác giả   Junko Okumura, Susumu Wakaia and Takusei Umenai
 Nơi thực hiện   Department of International Community Health, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan & Department of Health Policy and Planning, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
 Từ khóa   Self-medication; Household medicine; Antibiotics; Rational use of drugs; Public health education; Vietnam
  DOI   URL  [ PDF]

[[Category: ]]

Abstract[sửa]

Reportedly 40–60% of people in Vietnam depend on self-medication. To assess the current situation of self-medication practices as compared with medication given by health professionals in rural areas in Vietnam, we conducted a cross sectional survey at household level. A total of 505 women with at least one child younger than 5 years of age were interviewed in their homes about their drug utilisation practices and attitudes toward medication, by using structured questionnaires. Of the 505 households, 138 stocked drugs for anticipated illness in the future. A total of 96 different antibiotics (in terms of generic type) were kept at 76 households. These antibiotics were kept mainly for coughs and diarrhoea. The self-medication group was twice as likely to use antibiotics than the other group. In addition, self-medication practice was increased when a mother kept medicines in the house.

This study revealed that mistaken beliefs about medicines and undesirable attitudes toward medication were prevalent. Mothers used antibiotics as if such drugs were panaceas. In this context, there was insufficient public health education, no control over pharmaceutical promotion, and no efficient drug policy and regulation. More attention should be given to consumers and patients as the ultimate users of drugs so that they can access accurate information, assess the reliability of information and ask necessary questions.

Tóm tắt[sửa]

Báo cáo cho rằng 40-60% người Việt Nam tự dùng thuốc trong điều trị. Để đánh giá thực trạng tự dùng thuốc và điều trị có sự hướng dẫn của thầy thuốc ở các vùng nông thôn Việt nam, chúng tôi tiến hành điều tra theo phương pháp quan sát tập hợp con trong quần thể tại cùng một thời điểm (cross sectional survey) ở mức độ hộ gia đình. Tổng số 505 phụ nữ (có ít nhất một con dưới 5 tuổi) được phỏng vấn tại nhà về việc sử dụng thuốc và quan điểm của họ về dùng thuốc qua trả lời bản câu hỏi điều tra. 138 trong số 505 gia đình dự trữ thuốc đề phòng đau ốm. 76 hộ có dự trữ 96 loại kháng sinh khác nhau (chủ yếu với mục địch chữa ho và ỉa chảy). Nhóm tự dùng thuốc điều trị có xu hướng dùng kháng sinh gấp đôi (đặc biệt đối với những bà mẹ có kháng sinh dự trữ kháng sinh).

Nghiên cứu cho thấy sự tin tưởng và quan niệm sai lầm về thuốc và khả năng điều trị của thuốc còn phổ biến. Những bà mẹ dùng thuốc cứ như thể kháng sinh có khả năng chữa bách bệnh. Tuy nhiên, không có sự giáo dục thích hợp về dùng thuốc và giáo dục sức khỏe cộng đồng; không có quy định và chính sách thích hợp về dược phẩm và sử dụng dược phẩm.

Bệnh nhân và người tiêu dùng cần được cảnh báo và tiếp cận với thông tin về dược phẩm từ đó họ có thể tiếp cận với nguồn thông tin đáng tin cậy và hỏi các câu hỏi cần thiết khi sử dụng dược phẩm. <veterinary> tạm dịch.