Secondary metabolite

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Secondary metabolite (n): chất biến dưỡng thứ cấp

Liên kết đến đây