Secondary protein structure

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

secondary protein structure: cấu trúc bậc 2 của protein: chúng cuộn lại trong một cấu trúc ko gian phức tạp. Có 2 dạng là cấu trúc xoắn alpha và bêta.

Liên kết đến đây