Sinh học 6 - Chương 2 Bài 11, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 11: SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ

I. CÂY CẦN NƯỚC VÀ CÁC LOẠI MUỐI KHOÁNG

1. NHU CẦU NƯỚC CỦA CÂY

2. NHU CẦU MUỐI KHOÁNG CỦA CÂY

II. SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ

1. RỄ CÂY HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG

2. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA CÂY

a) Các loại đất trồng khác nhau

b) Thời tiết, khí hậu

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  MỞ ĐẦU SINH HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.