Sinh học 6 - Chương 6 Bài 30, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 30: THỤ PHẤN

1. HOA TỰ THỤ PHẤN VÀ HOA GIAO PHẤN

a) Hoa tự thụ phấn

b) Hoa giao phấn

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOA THỤ PHẤN NHỜ SÂU BỌ

THỤ PHẤN (TIẾP THEO)

3. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

4. Ứng dụng kiến thức về thụ phấn

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  MỞ ĐẦU SINH HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.