Sinh học 6 - Chương 9 Bài 48, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỚI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỒI SỐNG CON NGƯỜI

I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỚI VỚI ĐỘNG VẬT

1. THỰC VẬT CUNG CẤP ÔXI VÀ THỨC ĂN CHO ĐỘNG VẬT

2. THỰC VẬT CUNG CẤP NƠI Ở VÀ NƠI SINH SẢN CHO ĐỘNG VẬT

II. THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

1. NHỮNG CÂY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

2. NHỮNG CÂY CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  MỞ ĐẦU SINH HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.