Từ điển Corpus

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Từ điển Corpus là loại từ điển tự động dành cho Dịch tự động (Machine Translation) hoặc tra cứu tự động.

(bài sơ thảo)