Từ điển Khoa học chuyên ngành (Thesaurus)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bộ Từ điển khoa học chuyên ngành được phân loại theo các chuyên ngành khoa học cụ thể và được sắp xếp theo ba lĩnh vực khoa học chủ yếu sau:

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội

Khoa học kĩ thuật và công nghệ

Từ điển khoa học chuyên ngành được xây dựng trên cơ sở ngôn ngữ corpus của các khoa học chuyên ngành cụ thể và dược sử dụng để phục vụ việc biên, phiên dịch và dạy, học ngoại ngữ.

Liên kết đến đây