Thảo luận:Bài giảng về lời hối lỗi

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tự xám để bản thân mình hoàn thiện, tiến hóa linh hồn...

Niemtin tvkh, 13:28, 21/12/2011 (UTC)