Thảo luận:Hình học 10/Chương I/§3. Tích của vectơ với một số

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Helolo, 16:15, 30/6/2015 (UTC)

\overrightarrow {CK}={\frac  {6}{5}}\overrightarrow {CI}

Helolo, 16:13, 30/6/2015 (UTC)

{\frac  {3}{2}} ủa sao lạ vậy của tôi không ghi được dấu cộng cần giúp.

Helolo, 16:12, 30/6/2015 (UTC)

{\frac  {3}{2}} ủa sao lạ vậy của tôi không ghi được dấu cộng cần giúp.

Helolo, 16:12, 30/6/2015 (UTC)

{\frac  {3}{2}} ủa sao lạ vậy của tôi không ghi được dấu cộng cần giúp.

Helolo, 16:12, 30/6/2015 (UTC)

{\frac  {3}{2}} ủa sao lạ vậy của tôi không ghi được dấu cộng cần giúp.

Helolo, 16:12, 30/6/2015 (UTC)

{\frac  {3}{2}} ủa sao lạ vậy của tôi không ghi được dấu cộng cần giúp.

Helolo, 16:12, 30/6/2015 (UTC)

\overrightarrow {AB}

Helolo, 16:10, 30/6/2015 (UTC)

\overrightarrow {AB}\overrightarrow {AC}\overrightarrow {AD}=2\overrightarrow {AC}

Helolo, 16:10, 30/6/2015 (UTC)

tức là xong phần chứng minh \overrightarrow {AB}\overrightarrow {AC}\overrightarrow {AD}=2\overrightarrow {AC}

Helolo, 16:06, 30/6/2015 (UTC)

chết ghi nhầm các bạn để ý rằng giữa các vecto tôi ghi là có dấu cộng nhá :D

Helolo, 16:05, 30/6/2015 (UTC)

Giả sử ta có Không thể phân tích cú pháp (hàm không rõ “\overightarrow”): \overrightarrow{AB} \overrightarrow{AC} \overrightarrow{AD}=2\overightarrow{AC}

tức là tương đương 
\overrightarrow {AB}\overrightarrow {AC}\overrightarrow {AD}=\overrightarrow {AC}\overrightarrow {AC} tương đương

\overrightarrow {AB}\overrightarrow {AD}=\overrightarrow {DC}\overrightarrow {BC}\overrightarrow {DC}\overrightarrow {BC}=\overrightarrow {AC}suyra<math>\overrightarrow {AB}\overrightarrow {AD}=\overrightarrow {AC} suy ra được giả thiết đúng (dpcm). Có phải chứng minh này đúng ko ở bài tập không hả thầy ?

Helolo, 16:04, 30/6/2015 (UTC)