Thảo luận:Khoa học cần tách khỏi thế quyền!

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mình rất hài lòng với quan điểm của thầy. Đã đến lúc nhà nước nên xem lại chính sách của mình đối với hiền tài của quốc gia.

Vothanhtan, 12:11, 31/7/2011 (UTC)