Thảo luận:Làm sách giáo khoa đọc trực tuyến

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Để thực hiện được ý tưởng này, bạn cần lập đề án. Đặc biệt bạn cần trình bày rõ giải pháp về cho các vấn đề: "nguồn sách", "nhân lực" biên tập và "bản quyền".

Vloser, 07:29, 26/4/2011 (UTC)