Thảo luận:Lecture:Berkeley Human Biology 131

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Bàn về sự khác nhau và giống nhau về tế bào của động vật và tế bào của thực vật

Thực sự tế bào thực vật và tế bào động vật là những tế bào nhân thực, chúng có màng sinh chất để trao đổi chất với bên ngoài và bảo vệ chúng khỏi các tác nhân có hại của ngoài môi trường, trong hoạt động sống của mình. bàn luận không ký tên trên là của Vũ phạm ngọc tuân (thảo luận • đóng góp)