Thảo luận:Lecture:Berkeley Human Biology 131/Chapter 1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

NGUYỄN TƯỜNG HẢO HIỆP viết ...

Ghi lại lòi tiếng Anh

--NGUYỄN TƯỜNG HẢO HIỆP 11:41, ngày 27 tháng 8 năm 2008 (EDT)