Thảo luận:Một huyền tượng

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mình nghĩ cần bổ sung "nguồn" của bài viết, chẳng hạn là tác phẩm nào?

Vloser, 08:46, 9/4/2012 (UTC)