Thảo luận:MatLab

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
"họ đã viết lại Matlab bằng C và thành lập MathWorlds", cái này em nghĩ có thể gọi là Mathworks? Vì Mathworlds em ngầm hiểu là Mathematica?
Phạm Thạch Thảo (thảo luận) 22:31, 9/5/2011 (ICT)
* Đồng ý với Thảo.