Thảo luận:Những điều thú vị về Chuột

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sự hy sinh của chuột cho nghiên cứu khoa học chỉ chấm dứt khi con người tạo được ra chuột máy (để làm đối tượng thử nghiệm) và con này sẽ nhanh chóng tiến hóa thành người máy trong tương lai. Hiếu 20:17, ngày 29 tháng 1 năm 2008 (CST)