Thảo luận:Những thói hư tật xấu của người Việt/10

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tớ thấy đọc cái nào cũng còn nguyên tính thời sự. Thực sự những giá trị văn hóa, văn minh không đi kèm với kinh tế. Đời sống vật chất tốt hơn, ko có nghĩa là con người sẽ văn minh hơn nếu không có sự nhận thức, rèn luyện, tu tập bản thân.

Cao Xuân Hiếu, 08:26, 31/3/2011 (UTC)

"...Nào đám truy điệu, nào tiệc hoan nghênh, nào là kỷ niệm anh hùng, nào là sùng bái chí sĩ, chuông dồn trống giục, Nam hát Bắc hò, xem ở trong một đám lúc nhúc lao nhao..."

Thật không ngờ, những tính xấu trên kia nay vẫn còn.

Nguyenthephuc, 08:03, 31/3/2011 (UTC)