Thảo luận:Tâm lý đám đông và những nguy cơ tiềm ẩn

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nhu cầu hòa nhập cộng đồng hay tớ gọi là cảm giác hội nhập tập thể (belonging) là 1 (và quan trọng nhất) trong 5 động lực cốt lõi của các hành vi xã hội của loài người, theo GS. tâm lý học Susan Fiske. Câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" "vật họp theo loài, người chia theo bầy" có lẽ cũng có ý tương tự.

Cao Xuân Hiếu, 16:29, 1/4/2015 (UTC)