Tiếng Anh 12, Unit 1, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Unit 1: HOME LIFE

A. READING

Before you read

While you read

After you read

B. SPEAKING

Task 1


Task 2


Task 3


Task 4

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

After you listen

D. WRITING

Writing about family rules


Task 1


Task 2

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

Exercise 1

Exercise 2

Tiếng Anh 12, NXBGD


  
  
  
  
  
  

Unit

01 - 02 - 03 - TA

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.