Tiếng Anh 12, Unit 2, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Unit 2: CULTURAL DIVERSITY

A. READING

Before you read

While you read

Task 1

Task 2

After you read

B. SPEAKING

Task 1

Task 2

Task 3

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

Task 1

Task 2

After you listen

D. WRITING

Task 1

Task 2

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Tiếng Anh 12, NXBGD


  
  
  
  
  
  

Unit

01 - 02 - 03 - TA

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.