VLOS:Bài mẫu

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tập tin:Vidu.jpg

Tên sách

Các thông tin giới thiệu chung nhất là cuốn sách như tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, nội dung chính, nhận xét chính.

Mục lục[sửa]

Chi tiết: mục lục chi tiết
  • Lời nói đầu
  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  • Phụ chú

Trích dẫn[sửa]

Các thông tin cần đưa khi muốn trích dẫn cuốn sách này

Bản quyền[sửa]

Các thông tin về bản quyền của cuốn sách

Danh sách dịch giả[sửa]

Liệt kê các dịch giả nếu đây là Sách dịch

Danh sách Biên tập viên[sửa]

Liệt kê những người tham gia hiệu đính lại sản phẩm của các dịch giả, trong trường hợp Sách dịch. Hoặc những người cố vấn, nhận xét đối với các Sách sơ thảo.

Phần liên quan đến Thể loại Liên kết giữa các ngôn ngữ.