VLOS:Các website bạn bè/0

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thư viện Khoa học VLOS mong muốn liên kết các website về khoa học, công nghệ và giáo dục bằng tiếng Việt. Ngoài ra, bạn có thể giúp đỡ Thư viện VLoS bằng cách quảng bá thông tin về thư viện. Xin hãy copy đoạn code sau và gắn nó lên website mà bạn quản lý.

<a href="www.thuvienkhoahoc.com"><img src="http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach/images/Logo.jpg" width="130" height="130"></a>

hoặc

<a href="www.thuvienkhoahoc.com"><img src="http://www.thuvienkhoahoc.com/tusach/images/Logo_vlos.gif" width="210" height="100"></a>

Xin thay mặt nhóm sáng lập và các thành viên khác của VLoS cám ơn lòng hảo tâm và sự giúp đỡ của bạn.


Các website bạn bè (tiếp)

Xem chi tiết: VLOS:Các website bạn bè/1