VLOS:Ngôn ngữ học/Bài viết mới

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Ngôn ngữ có quan hệ trực tiếp với xã hội, với dân tộc sáng tạo và sử dụng nó. Mỗi ngôn ngữ đều phát triển gắn liền với lịch sử của dân tộc mình, nhưng phát triển một cách độc lập, theo những qui luật bên trong của mình. Cấu tạo của ngôn ngữ, nghĩa là thành phần từ vựng của nó với quỹ từ vựng cơ bản và cấu tạo ngữ pháp là khác với các ngôn ngữ khác. Không chỉ có hình thái từ khác với hình thái từ của tiếng mẹ đẻ, mà cả các quy tắc kết hợp từ trong câu đôi khi hoàn toàn không tương ứng với các qui tắc kết hợp từ trong tiếng mẹ đẻ của người học.

Để hiểu được bài đọc bằng ngoại ngữ, người học cần:

  1. biết nghĩa từ bằng ngoại ngữ đang học;
  2. biết cấu trúc ngữ pháp của ngoại ngữ đó, nghĩa là nguyên tắc thay đổi từ và kết hợp từ trong câu;
  3. biết rõ nội dung cụ thể của bài đọc.

xem tiếp: Văn bản khoa học kĩ thuật - cách mở nghĩa và dịch sang tiếng Việt