Van der Waals bond

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Liên kết Van der Waals : Liên kết Van der Waals, hay hiệu ứng lưỡng cực tức thời và tương tác lưỡng cực, là một lực liên kết nội phân tử hoặc là lực nội nguyên tử gây ra một lực hút tạm thời gây ra giữa các lưỡng cực trong các phân tử không phân cực và các nguyên tử do sự phân bố bất đối xứng các electron nhờ sự di chuyển của chúng. Liên kết Van der Waals mạnh hơn cả liên kết ion và liên kết đồng hoá trị, và thường mạnh hơn liên kết hydro. Liên kết van der waals là nguyên nhân duy nhất mà các khí hiếm liên kết với nhau, và hình thức trội hơn của tương tác giữa các hình thái điện tử trung hoà với tất cả các liên kết bão hoà của chúng.

Liên kết đến đây