Đại số 10/Chương II

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mục tiêu[sửa]

Ôn tập và chính xác hóa các khái niệm cơ bản về hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ, áp dụng vào việc khảo sát các hàm số bậc nhất, bậc hai.

Nội dung[sửa]

Ngay từ lớp 7, học sinh đã được biết về hàm số như một khái niệm toán học để mô tả tương quan phụ thuộc giữa hai đại lượng biến thiên và xét cụ thể hai hàm số y=ax+b,y={\frac {a}{x}}\, . Đến lớp 9 học sinh học đầy đủ về hàm số bậc nhất y = ax + b và hàm số bậc hai dạng y = ax2.

Ôn tập và chính xác hóa[sửa]

 1. Khái niệm hàm số
 2. Tập xác định
 3. Đồ thị
 4. Hàm số đồng biến, nghịch biến
 5. Hàm số bậc nhất

Giới thiệu[sửa]

 1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ
 2. Phương pháp khảo sát sự biến biến thiên
 3. Phương pháp vẽ đồ thị
 4. Hàm số bậc hai
 5. Hàm số y = |x|

Cách trình bày[sửa]

 1. Khái niệm hàm số được nhắc lại theo định nghĩa của SGK Toán 9 (sự tương quan phụ thuộc giữa hai đại lượng biến thiên) và có đưa thêm khái niệm tập xác định.
 2. Các khái niệm đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ được đưa ra từ nhận xét trực giác trên đồ thị.
 3. Hàm số bậc nhất được ôn tập và trình bày theo đúng lược đồ khảo sát hàm số: tìm tập xác định, các khoảng đồng biến, nghịch biến; lập bảng biến thiên; vẽ đồ thị.
 4. Đồ thị của hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c được suy ra từ đường parabol y = ax2 bằng các phép tịnh tiến song song với trục hoành và trục tung.
 5. Chiều biến thiên của hàm số bậc hai được rút ra một cách trực giác từ đồ thị của nó.

Chú ý: học sinh chưa được học về phép tịch tiến (Nó được trình bày trong bài đọc thêm). Tịch tiến ở đây được hiểu một cách trực giác là dịch chuyển một hình song song với trục tung (trục hoành) lên trên hoặc xuống dưới (sang phải hoặc sang trái).

Yêu cầu[sửa]

Xem chi tiết tại: Đại số 10/Chuẩn kiến thức và kĩ năng#CHƯƠNG 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Học xong chương này, học sinh cần đạt được các yêu cầu sau:

 1. Nắm vững khái niệm tập xác định và biết tìm tập xác định của một hàm số đã cho bằng công thức.
 2. Nắm vững các khái niệm đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ, biết lập bảng biến thiên để trình bày kết quả xét chiều biến thiên của một hàm số.
 3. Biết lập bảng biến thiên hàm số bậc nhất, vẽ đồ thị của hàm số này.
 4. Biết lập bảng biến thiên hàm số bậc hai, vẽ đồ thị của hàm số này.

<<< Đại số 10

Liên kết đến đây