Đại số 9/Chương II/§2. Hàm số bậc nhất

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hàm số bậc nhất có dạng như thế nào?

Khái niệm về hàm số bậc nhất[sửa]

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức
y = ax + b
trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0.
 


CHÚ Ý
Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax (đã học ở lớp 7).

Tính chất[sửa]

Tổng quát

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên R, khi a > 0.

b) Nghịch biến trên R, khi a < 0.
 

Tài liệu tham khảo[sửa]

  • Toán 9, Tập 1, NXB Giáo dục, 2006, trang 46.

Xem thêm[sửa]


Liên kết đến đây