Đại số 9/Chương II/§2. Hàm số bậc nhất

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hàm số bậc nhất có dạng như thế nào?

Khái niệm về hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức
y = ax + b
trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0.
 


CHÚ Ý
Khi b = 0, hàm số có dạng y = ax (đã học ở lớp 7).

Tính chất

Tổng quát

Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:

a) Đồng biến trên R, khi a > 0.

b) Nghịch biến trên R, khi a < 0.
 

Tài liệu tham khảo

  • Toán 9, Tập 1, NXB Giáo dục, 2006, trang 46.

Xem thêm


Liên kết đến đây